,

دوره ی آفلاین “یی چینگ، دانش دگرگونی ها”

ریال۲۰,۰۰۰,۰۰۰

فیلم های ضبط شده با کیفیت بالا

طول دوره: 20 ساعت

زبان دوره: فارسی

کیفیت فیلم ها: HD با رزولوشن 1920 در 1080

همراه با جزوه ی کامل دوره در 500 صفحه

یی چینگ (دانش دگرگونی ها) یکی از مشهورترین کتاب های معرفت و حکمت جهان است که بیانگر نگرش تائو از فرهنگ چین به آفرینش، زندگی و شخصیت انسانهاست. این کتاب در طول تاریخ توسط اساتیدی که اسطوره های فرهنگ و معرفت چین هستند نگارش یافته و گسترش یافته است تا به صورت امروزین به ما رسیده است. حتی روانشناسان نامداری چون کارل گوستاو یونگ نیز در تحلیل شخصیت و روان انسان به این منبع رجوع کرده اند. در دانش فنگ شوئی نیز از یی چینگ برای تعیین جهت مناسب و چیدمان مناسب افراد در محیط زندگی، خانه و محل کار بهره گرفته می شود.

هرچند امروزه بیشتر به یی چینگ به عنوان یک کتاب رازگشایی، رمزگشایی و گره گشایی و به عنوان یک طرف مشورت برای مقاطع مختلف زندگی و حل مسایل می نگرند دقیقا همان گونه که ایرانیان به اشعار حافظ شیرازی رجوع می کنند، اما دقیقا باز همانند اشعار حافظ، کتاب یی چینگ نیز بار معرفتی و دانشی بسیار زیادی دارد که متاسفانه این وجه مورد عنایت کافی قرار نگرفته است.

من در این دوره کوشش خواهم کرد به این مفاهیم فرهنگی، شخصیت شناسی، اساطیر، و همچنین جنبه ی تفأل و مشورت گیری از کتاب یی چینگ و روش صحیح آن، به علاوه تفسیر دقیق یکایک شصت و چهار گزینه ی ارائه شده ی یی چینگ بپردازم. قطعا پس از این آشنایی با یی چینگ، گذشته از این که یک همدم همواره حاضر و مشاور عالی در امور زندگی خواهید داشت، رویکردتان به هستی و روابط و افراد و اجتماع دچار تغییرات ژرف خواهد شد و نگاهی عمیقتر خواهید یافت.

مدرس: دکتر سید مرتضی موسوی

طول دوره: 20 ساعت

سرفصل های دوره:

بخش یکم: فلسفه و تاریخ یی چینگ
درباره ی یی چینگ
فلسفه ی یی چینگ
فلسفه ی تائو
بنیانگذاران حکمت تائو
تائو در متون باستانی
تائو در اندیشه ی چوانگتزو
چی (انرژی زندگی بخش(
نیروی چی منفی (شاچی، ضد زندگی(
یین و یانگ
کتاب یی چینگ و یین و یانگ
هماهنگی در تعادل اضداد
نشانه شناسی اضداد
تاریخچه ی شکل گیری یی چینگ و تکامل ترکیبات سه خطی ها و شش خطی ها
تحلیل کارل گوستاو یونگ بر یی چینگ
بخش دوم: مفاهیم پایه
سه خطی ها و شش خطی ها
دو نگرش پیشین و پسین در تعریف و ترکیب سه خطی ها و شش خطی ها
سه خطی ها و عناصر پنج گانه
مفهوم نمادهای (سمبل ها)  اصلی به کار رفته در سه خطی ها و شش خطی ها
جهات هشت گانه و فصول
اعضای بدن
رنگ ها
پنج عنصر و رنگ های متناظر
چرخه ی پنج عنصر
اصول هشت جهت (باگوآ) و نه فضا در فنگ شوئی (معماری بر پایه ی فرهنگ تائو و ترکیبات یی چینگ(
رنگ و شکل هندسی عناصر
جهت مناسب از هشت جهت سه خطی ها برای هر فرد بر پایه ی سال زایش و عدد “گوآ”
مربع جادویی لوشو
روش محاسبه عدد گوآ افراد متولد شده قبل از سال 2000میلادی
روش محاسبه ی عدد گوآ افراد متولد شده در سال 2000 میلادی و بعد از آن
مثال
اعداد گوآی شرقی و غربی و جهت ها و افراد مناسب و نامناسب برای هر فرد
خصوصیات افراد با عدد گوآ و عنصر وجودیشان
افراد با عدد گوآی 1
افراد با اعداد گوآی (2 ،۵ ،8(
افراد با عدد گوآی (3 و 4)
افراد با عدد گوآ 6 یا 7
افراد با عدد گوآی  9
چکیده ی مباحث ترکیبات سه خطی و شخصیت شناسی هشت وجهی باگوآ
بخش سوم: ترکیبات 6 خطی یی چینگ
شش خطی های همسو و متجانس بر پایه ی سه خطی ها و عدد گوآ
ترکیبات شش خطی ها
شش خطی های متناظر با ماه های سال در تقویم چینی
ویژگی های برج های آسمانی و کواکب
انطباق صور فلکی و کواکب آسمانی
ارتباط برج های نجومی و زمان های ویژه در تقویم چینی با شش خطی ها
بخش چهارم: روش تفأل به یی چینگ
روش های تفأل به یی چینگ
روش چوب های بومادران
روش سکه
روش شش چوب
روش چهار چوب
مثال
بخش پنجم: مفاهیم شش خطی ها
شش خطی 1: بهشت آفریدگار
شش خطی 2: زمین
شش خطی 3: سختی در آغاز
شش خطی 4: نابخردی جوانی
شش خطی 5: انتظار
شش خطی 6: ستیزه
شش خطی 7: ارتش
شش خطی 8: هم آهنگی
شش خطی 9: رام کوچک
شش خطی 10: گام برداشتن
شش خطی 11: آرامش
شش خطی 12: وقفه
شش خطی 13: دوستی
شش خطی 14: دارایی بسیار
شش خطی 15: فروتنی
شش خطی 16: اشتیاق
شش خطی 17: پیروی
شش خطی 18: باززنده سازی
شش خطی 19: دستیابی
شش خطی 20: مشاهده ی اندیشمندانه
شش خطی 21: گاز زدن
شش خطی 22: جذابیت
شش خطی 23: فروپاشی
شش خطی 24: بازگشت
شش خطی 25: بی گناهی
شش خطی 26: نیروی رام کننده ی بزرگ
شش خطی 27: اطعام
شش خطی 28: برتری زیاد
شش خطی 29: آب ژرف
شش خطی 30: آتش پیوسته
شش خطی 31: کشش دو سویه
شش خطی 32: تداوم
شش خطی 33: گوشه گیری
شش خطی 34: قدرت زیاد
شش خطی 35: پیشرفت
شش خطی 36: کم شدن نور
شش خطی 37: خانواده
شش خطی 38: مخالف
شش خطی 39: مانع
شش خطی 40: رستگاری
شش خطی 41: کاهش
شش خطی 42: افزایش
شش خطی 43: عبور از مانع
شش خطی 44: آمدن به ملاقات
شش خطی 45: گرد هم آمدن
شش خطی 46: سوق دادن به بالا
شش خطی 47: گرفتاری
شش خطی 48: خوبی
شش خطی 49: دگرگونی
شش خطی 50: دارایی
شش خطی 51: تندر برانگیزاننده
شش خطی 52: کوه آرام و خاموش
شش خطی 53: پیشرفت
شش خطی 54: دوشیزه ی ازدواج کرده
شش خطی 55: فراوانی
شش خطی 56: آواره
شش خطی 57: باد ارام
شش خطی 58: دریاچه ی لذت بخش
شش خطی 59: پراکندگی
شش خطی 60: محدودیت
شش خطی 61: حقیقت درونی
شش خطی 62: برتری کم
شش خطی 63: پس از تکمیل
شش خطی 64: پیش از تکمیل
سبد خرید
پیمایش به بالا