,

کتاب “واستو شاسترا – معماری هماهنگ با قوانین آفرینش”

ریال۹۲۰,۰۰۰

کتاب “واستو شاسترا، معماری هماهنگ با قوانین آفرینش”
نویسنده: سید مرتضی موسوی
انتشارات: Draft2Digital
فرمت: دیجیتال (پی دی اف)
ابغاد صفحه: A5
تعداد صفحه: 251
سال نشر: 1402
شابک: 9798223857631
در این کتاب کوشش شده است رویکرد معماری ودایی، معماری کهن ایرانی و هندی که هنوز زنده و پویا به حیات خود ادامه می دهد و در حال تکامل است و بسیاری از بناها و شهرهای بسیار مهم جهان بر پایه ی این رویکرد طراحی شده اند ارائه گردد. این معماری بر پایه ی جایگیری و اثرات کواکب سامانه ی خورشیدی و همچنین گردونه ی زندگی بخش پنج عنصر به ارائه ی راهبردها و راهکارهای معماری و شهرسازی می پردازد.
برای اطلاع از مطالب به فهرست کتاب در پایین همین صفحه بخش توضیحات مراجعه نمایید.

فهرست

مطالب صفحه
پیشگفتار 1
بخش یکم : مبانی نظری واستو شاسترا 3
واستو شاسترا و واستو ویدیا 4
مادر طبیعت 5
سه جنبه ی بنیادین طبیعت در دانش ودایی (گوناها) 8
پیشینه­ی نظری واستو شاسترا 10
واستو، معماری مشترک باستانی ايران و هند 11
جايگاه ” واستو ” در حكمت ودايي 12
جیوتیش یا نجوم احکامی، پایه­ی واستو شاسترا 13
نظم کیهانی 15
مفهوم زمان نزد آریاییان 16
دوره­های زمانی در داستان آفرینش ایرانی 16
مفهوم زمان در وداها و آيين هندو 18
زمان دوری 18
محاسبات دقیق دوره های زمانی 20
تقسيمات زمان 23
تاریخ بشر در دانش ودایی 27
معماری باستانی هند 27
 ارتباط اجرام کيهانی با جهات جغرافيايی 34
چهار عنصر در داستان آفرینش ایرانی 36
اهميت پنج عنصر در واستوشاسترا 37
عناصر و ویژگی های آنها 39
چهار عنصر و ویژگی های آنها در معماری سنتی ایرانی 41
بخش دوم: اصول و فرامین طراحی معماری در واستو شاسترا 42
اصول کلی واستو در طراحی ساختمان 43
نکات واستو برای ساخت ساختمان 43
تحلیل ساختمان بر پایه ی واستو شاسترا 44
شکل هندسی زمین 46
دسترسی ها 50
ورودی بنا در واستو 53
محل مناسب ورودی 53
تاثير جهت­های گوناگون ورودی­ها 54
چيدمان فضاها بر اساس اجرام منظومه شمسی 55
چيدمان بر اساس پنج عنصر 56
شمال شرقی –  عنصر آب 57
جنوب شرقی – عنصر آتش 58
جنوب غربی – عنصر خاک 58
شمال غربی – عنصر هوا 58
مرکز – عنصر فضا 59
قواعد واستو برای قرار دادن مبلمان 59
رنگ در خانه 60
رنگ در جهت های گوناگون 61
واستو برای کاربری مسکونی 62
تعريف هريک ازفضای مسکونی 62
اتاق کودک 62
حمام 63
فضای ناهارخوری 63
آشپزخانه 63
توالت 64
گياهان درساختمان 65
نور الکتريسته 66
واستو برای دفتر کار 67
واستو برای فروشگاه – نمایشگاه 68
واستو برای داروخانه 69
واستو برای هتل 69
واستو برای بیمارستان 70
واستو برای رستوران 71
واستو برای مدرسه و دانشگاه 72
بخش سوم: پیشینه ی عملی واستو شاسترا در دوره های گذشته 73
گردونه ی مهر در دوره های کهن 74
معماری نه بخشی ایرانی در آثار معماری کهن 80
اورارتوها 80
دوره­ی هخامنشی 81
دوره­ی اشکانی 83
دوره­ی ساسانی 84
دوره­ی صفوی 88
دوره­ی قاجار 92
معماری 9 بخشی هندی در آثار معماری کهن 95
دوره ی هاراپا 95
دوره­ی گورکانی 97
بخش چهارم: پیشینه ی عملی واستو شاسترا در دوره ی معاصر 103
اکشاردام 104
خانه­ی چاووی (Chavvi) 108
مسکن بی 10 (B-10 Residence) 114
جواهر کالا کندرا 126
جواهر کالا کندرا در قلب جیپور 127
ناواگراها “Navagraha”  (نه سیاره) در جواهر کالا کندرا 128
در فضای باز، تئاتر و شیلپاگرام 130
بیان معماری فضاهای داخلی 131
مادیاوارتی (Madhyavarti) – تئاتر روباز جواهر کالا کندرا 132
تیلام (Tilam) –  فود کورت جواهر کالا کندرا 132
مجموعه­ی شیلپاگرام 134
برای هنردوستان در جواهر کالا کندرا 134
پروژه ی دانشگاهی طراحی مجتمع مسکونی خانوادگی برای سه نسل 136
توضیحات معمار پروژه 136
موقعیت پروژه 136
تعریف پروژه 137
ﻣﺤﺪوده ﺳﺎﯾﺖ 137
ﮐﺎرﺑﺮي وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺳﺎﯾﺖ 138
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺎﯾﺖ 141
آنالیز سایت 141
آنالیز اقلیمی 142
آنالیز چشم انداز همسایگی­ها 143
فرصت­های داخلی و بیرونی سایت 143
ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ (ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ) 144
ﻋﺮﺻﻪ ﺑﻨﺪي ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ و ﮔﺮدوﻏﺒﺎر 144
تحلیل اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺳﺎﯾﺖ 144
ﻓﺮم ﺑﻨﺎ 145
آﻧﺎﻟﯿﺰ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺳﺎﯾت 145
نتیجه ﻃﺮح و راﻫﺒﺮدﻫﺎي اﻗﻠﯿﻤﯽ 146
آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮﻫﺎي اوﻟﯿﻪ 147
آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ و ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻃﺮح ﻧﻬﺎﯾﯽ 148
روﻧﺪ ﻃﺮاﺣﯽ 149
خانه ی واستو 160
توضیحات معماران پروژه 161
خانه بِلاد 169
توضیحات معماران پروژه 170
دفتر ترا 179
توضیحات معماران پروژه 180
خانه ی شهر 187
توضیحات معماران پروژه 188
داستان اقامتگاه سه حیاطه 197
توضیحات معماران پروژه 198
خانه ی حفره ها 207
توضیحات معماران پروژه 208
برج های آینده 215
توضیحات معماران پروژه 216
طرح بهسازی مسکن روستایی استان خوزستان 228
فرامین طراحی پروژه 229
طرح بهسازی مسکن روستایی استان خوزستان، الگوی شماره­ی 30 231
مشخصات طرح 231
طرح بهسازی مسکن روستایی استان خوزستان، الگوی شماره­ی 34 238
مشخصات طرح 238
منابع 242
منابع فارسی 242
منابع انگلیسی 245
کتاب های دیگری از نویسنده 249
سبد خرید
پیمایش به بالا