کتاب “تحلیل یی چینگ، دانش دگرگونی ها”

ریال۱.۷۵۰.۰۰۰

عنوان: تحلیل یی چینگ، دانش سرنوشت ها و دگرگونی ها
نویسنده: سید مرتضی موسوی
ویراستار: سید مرتضی موسوی
طراح جلد و صفحات: سید مرتضی موسوی
قطع کتاب: A5
تعداد صفحات: 504
ناشر: Smashwords, Inc
ناشر الکترونیک: Smashwords, Inc
سال نشر: 1401خورشیدی
شابک: 9781005688547
نشر یافته توسط سید مرتضی موسوی در Smashwords, Inc
© کلیه ی حقوق این اثر محفوظ است. هرگونه چاپ و نشر و تکثیر این اثر بدون مجوز کتبی نویسنده، ممنوع است. سید مرتضی موسوی، 1401 خورشیدی

یی چینگ، کتاب دانش سرنوشت ها و دگرگونی ها یکی از مشهورترین کتاب های معرفت و حکمت جهان است که بیانگر نگرش تائو از فرهنگ چین به آفرینش، زندگی و شخصیت انسانها می باشد. این کتاب در طول تاریخ توسط اساتیدی که اسطوره های فرهنگ و معرفت چین هستند نگارش یافته و گسترش یافته است تا به صورت امروزین به ما رسیده است. حتی روانشناس نامداری چون کارل گوستاو یونگ نیز در تحلیل شخصیت و روان انسان به این منبع رجوع کرده است. در دانش فنگ شوئی، دانش معماری بر پایه ی اندیشه ی تائو نیز از یی چینگ برای تعیین جهات مناسب جغرافیایی و چیدمان مناسب افراد در محیط زندگی، خانه و محل کار بهره گرفته می شود.
هرچند امروزه بیشتر به یی چینگ دقیقا همان گونه که ایرانیان به اشعار حافظ شیرازی رجوع می کنند، به عنوان یک کتاب رازگشایی، رمزگشایی و گره گشایی و به عنوان یک طرف مشورت برای مقاطع مختلف زندگی و حل مسایل می نگرند،اما دقیقا باز همانند اشعار حافظ، کتاب یی چینگ نیز بار معرفتی و فرهنگی بسیار زیادی دارد که متاسفانه این وجه مورد عنایت کافی قرار نگرفته است.
کتاب حاضر، ابتدا به عنوان متن در دوره ی آموزشی آنلاین تحلیل یی چینگ به شرکت کنندگان آن دوره ارائه گردید و سپس با اصلاح و تکمیل به صورت کتابی که مشاهده می کنید منتشر گردیده است.
من در این کتاب کوشش کرده ام به مفاهیم فرهنگی، شخصیت شناسی، اساطیر، و همچنین جنبه ی تفأل و مشورت گیری از کتاب یی چینگ و روش صحیح آن، به علاوه ی تفسیر دقیق یکایک شصت و چهار گزینه ی ارائه شده ی یی چینگ بپردازم. قطعا پس از این آشنایی با یی چینگ، گذشته از این که یک همدم همواره حاضر و مشاور عالی در امور زندگی خواهید داشت، رویکردتان به هستی و روابط و افراد و اجتماع دچار تغییرات ژرف خواهد شد و نگاهی عمیقتر خواهید یافت.

فهرست مطالب

عنوان مطلب

شماره ی صفحه

درباره ی نویسنده

ت

فهرست مطالب

ج

پیشگفتار نویسنده

1

بخش یکم: فلسفه و تاریخ یی چینگ

2

درباره ی یی چینگ

3

فلسفه ی یی چینگ

3

فلسفه ی تائو

4

بنیانگذاران حکمت تائو

5

تائو در متون باستانی

5

تائو در اندیشه ی چوانگتزو

7

چی (انرژی زندگی بخش(

8

نیروی چی منفی (شاچی، ضد زندگی(

8

یین و یانگ

9

کتاب یی چینگ و یین و یانگ

11

هماهنگی در تعادل اضداد

13

نشانه شناسی اضداد

14

تاریخچه ی شکل گیری یی چینگ و تکامل ترکیبات سه خطی ها و شش خطی ها

15

تحلیل کارل گوستاو یونگ بر یی چینگ

16

بخش دوم: مفاهیم پایه

17

سه خطی ها و شش خطی ها

18

دو نگرش پیشین و پسین در تعریف و ترکیب سه خطی ها و شش خطی ها

19

سه خطی ها و عناصر پنج گانه

25

مفهوم نمادهای (سمبل ها)  اصلی به کار رفته در سه خطی ها و شش خطی ها

26

جهات هشت گانه و فصول

28

اعضای بدن

29

رنگ ها

30

پنج عنصر و رنگ های متناظر

31

چرخه ی پنج عنصر

31

اصول هشت جهت (باگوآ) و نه فضا در فنگ شوئی (معماری بر پایه ی فرهنگ تائو و ترکیبات یی چینگ(

33

رنگ و شکل هندسی عناصر

35

جهت مناسب از هشت جهت سه خطی ها برای هر فرد بر پایه ی سال زایش و عدد “گوآ“

35

مربع جادویی لوشو

36

روش محاسبه عدد گوآ افراد متولد شده قبل از سال 2000میلادی

37

روش محاسبه ی عدد گوآ افراد متولد شده در سال 2000 میلادی و بعد از آن

37

مثال

38

اعداد گوآی شرقی و غربی و جهت ها و افراد مناسب و نامناسب برای هر فرد

39

خصوصیات افراد با عدد گوآ و عنصر وجودیشان

41

افراد با عدد گوآی 1

41

افراد با اعداد گوآی (2 ،۵ ،8(

42

افراد با عدد گوآی (3 و 4)

42

افراد با عدد گوآ 6 یا 7

43

افراد با عدد گوآی  9

44

چکیده ی مباحث ترکیبات سه خطی و شخصیت شناسی هشت وجهی باگوآ

44

بخش سوم: ترکیبات 6 خطی یی چینگ

46

شش خطی های همسو و متجانس بر پایه ی سه خطی ها و عدد گوآ

47

ترکیبات شش خطی ها

51

شش خطی های متناظر با ماه های سال در تقویم چینی

53

ویژگی های برج های آسمانی و کواکب

55

انطباق صور فلکی و کواکب آسمانی

60

ارتباط برج های نجومی و زمان های ویژه در تقویم چینی با شش خطی ها

63

بخش چهارم: روش تفأل به یی چینگ

67

روش های تفأل به یی چینگ

68

روش چوب های بومادران

69

روش سکه

74

روش شش چوب

76

روش چهار چوب

78

مثال

80

بخش پنجم: مفاهیم شش خطی ها

83

شش خطی 1: بهشت آفریدگار

85

شش خطی 2: زمین

91

شش خطی 3: سختی در آغاز

98

شش خطی 4: نابخردی جوانی

105

شش خطی 5: انتظار

112

شش خطی 6: ستیزه

119

شش خطی 7: ارتش

126

شش خطی 8: هم آهنگی

133

شش خطی 9: رام کوچک

140

شش خطی 10: گام برداشتن

147

شش خطی 11: آرامش

154

شش خطی 12: وقفه

161

شش خطی 13: دوستی

168

شش خطی 14: دارایی بسیار

175

شش خطی 15: فروتنی

182

شش خطی 16: اشتیاق

189

شش خطی 17: پیروی

196

شش خطی 18: باززنده سازی

203

شش خطی 19: دستیابی

210

شش خطی 20: مشاهده ی اندیشمندانه

217

شش خطی 21: گاز زدن

224

شش خطی 22: جذابیت

231

شش خطی 23: فروپاشی

238

شش خطی 24: بازگشت

245

شش خطی 25: بی گناهی

252

شش خطی 26: نیروی رام کننده ی بزرگ

259

شش خطی 27: اطعام

266

شش خطی 28: برتری زیاد

272

شش خطی 29: آب ژرف

279

شش خطی 30: آتش پیوسته

285

شش خطی 31: کشش دو سویه

291

شش خطی 32: تداوم

297

شش خطی 33: گوشه گیری

303

شش خطی 34: قدرت زیاد

309

شش خطی 35: پیشرفت

316

شش خطی 36: کم شدن نور

321

شش خطی 37: خانواده

327

شش خطی 38: مخالف

333

شش خطی 39: مانع

340

شش خطی 40: رستگاری

346

شش خطی 41: کاهش

352

شش خطی 42: افزایش

358

شش خطی 43: عبور از مانع

364

شش خطی 44: آمدن به ملاقات

371

شش خطی 45: گرد هم آمدن

376

شش خطی 46: سوق دادن به بالا

383

شش خطی 47: گرفتاری

389

شش خطی 48: خوبی

395

شش خطی 49: دگرگونی

401

شش خطی 50: دارایی

407

شش خطی 51: تندر برانگیزاننده

413

شش خطی 52: کوه آرام و خاموش

420

شش خطی 53: پیشرفت

426

شش خطی 54: دوشیزه ی ازدواج کرده

432

شش خطی 55: فراوانی

438

شش خطی 56: آواره

445

شش خطی 57: باد ارام

451

شش خطی 58: دریاچه ی لذت بخش

457

شش خطی 59: پراکندگی

463

شش خطی 60: محدودیت

469

شش خطی 61: حقیقت درونی

475

شش خطی 62: برتری کم

481

شش خطی 63: پس از تکمیل

487

شش خطی 64: پیش از تکمیل

493

منابع

500

کتاب ها دیگری از نویسنده

502

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کتاب “تحلیل یی چینگ، دانش دگرگونی ها””

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Shopping Cart
Scroll to Top