ریگ ودا، گردونه ی 1، بخش 1، سرود 2

ریگ ودا (دانش اشراق)

کتاب دانش رازورزان کهن آریایی

گردونه ی یکم

بخش یکم

سرود دوم

مترجم: سید مرتضی موسوی (مهراز)

(۱) ای ایزد باد (وایو)، خوشایند دیدگان، این نوشاک ها برای تو مهیا شده است که از آنها بنوشی. پس روی نما، خواهش ما را بشنو.

(۲) ای ایزد باد (وایو)، ستایشگران، تو را با ستایش های پاک، با مهیا ساختن نوشاک شادی بخش (سوما) و در موسم ویژه می ستایند.

(۳) ای ایزد باد (وایو)، تاییدات تو به سوی دهش کنندگان و بسیار کسانی که تو را به نوشیدن نوشاک های شادی بخش (سوما) می خوانند، می آید.

(۴) ای ایزد آسمان (ایندرا) و ای ایزد باد (وایو)، این نوشاک ها از برای شما مهیا می شود; با روزی به این سو روی نمایید؛ همانا این قطرات در انتظار شما هستند.

(۵) ای ایزد آسمان (ایندرا) و ای ایزد باد (وایو)، که در مراسم پیشکشی حاضرید، شما از این هدایا آگاه هستید: پس ای دو بزرگ به این سو بشتابید.

(۶) ای ایزد باد (وایو) و ای سرور ایزدان (ایندرا)، به مراسم پیشکشی بیایید، که آنگاه، مردمان با این مراسم، با شتاب به تکامل می رسند.

(۷) من ایزد خورشید (میترا)، نیروی پاک، و ایزد آب (وارونا)، خوارکننده ی دشمنان، هموندان بخشش آب را با تمنا ندا می خوانم.

(۸) ای ایزد خورشید (میترا) و ای ایزد آب (وارونا)، افزایندگان آب، فروبارندگان آب، شما پیوند دهنده ی این مراسم کامل به حقیقت آن هستید.

(۹) ای فرزانگان، ایزد خورشید (میترا) و ایزد آب (وارونا)، پیشکش ما را کامروا سازید و نیروی ما را فزونی بخشید که شما برای بهره ی بسیاران زاده شده اید، شما پناه بسیارانید.

برگردان به تاریخ سوم تیر 1401 خورشیدی

استانبول، ترکیه

سبد خرید
پیمایش به بالا