برنامه ریزی کالبدی معماری

فیلم ها و گفتارهای آموزشی برنامه ریزی کالبدی معماری
دکتر سید مرتضی موسوی
درس برنامه ریزی کالبدی معماری، کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه علامه جعفری، نیمسال دوم 1400-1399

(گفتارهای آموزشی برنامه ریزی کالبدی معماری، ادامه دارند)

  • فیلم ها و گفتارهای آموزشی برنامه ریزی کالبدی معماری – بخش 6
    مقیاس های پهنه بندی های شهری، تعریف محله ی کوچک، محله، ناحیه، منطقه ی شهری و شهر از نظر مساحت و جمعیت، تشخیص مقیاس شهری یک سایت، تعیین گنجایش جمعیت یک سایت بر اساس مقیاس شهری آن، تعیین گنجایش تعداد واحد مسکونی یک سایت بر اساس گنجایش جمعیت آن و بعد خانوار محل
سبد خرید
پیمایش به بالا