تنظیم شرایط محیطی

گفتارها وفیلم های آموزشی تنظیم شرایط محیطی
دکتر سید مرتضی موسوی
درس تنظیم شرایط محیطی، کارشناسی معماری، دانشگاه علامه جعفری، نیمسال دوم 1400-1399

(گفتارها و فیلم های آموزشی تنظیم شرایط محیطی، ادامه دارند)

سبد خرید
پیمایش به بالا