مشق عشق

“مشق عشق”

 

مشق عشق پاک لیلی می کنم

در جنونم شرح هجران می کنم

دم به دم از دیدگان خون می چکم

غرقه در او اشک هجران می چکم

یاد نام ناب لیلی می کنم

درد هجرانم دوایی می کنم

سوز دل را چاره سازی می کنم

مرهمی بر زخم جانم می کنم

نقش روی ماه لیلی می کِشم

نقش خود را در نگاهش می کُشم

بند تن را چون نقابی می درم

صورتک ها در مقامش می درم

مست رویش جام خون سر می کشم

بر چلیپا نقش حق را می کشم

این لباس عاریت را می کنم

بوسه بر دارش دل و جان می کنم

با نگارش عشق بازی می کنم

از کمان چون تیر سرکش می کنم

نور چشم و شمع کویش می شوم

غرق رحمت سنگباران می شوم

در وفایش سجده در خون می کنم

خون حق را چشمه ساری می کنم

در نگاهش مست و سرخوش می شوم

غرقه در معنای او گم می شوم

ناز او در چنگ ظلمت می کشم

نوش وصلش با صفا سر می کشم

“سید مرتضی موسوی (مهراز)”

سبد خرید
پیمایش به بالا