خضر فرخ پی هماره سبز باد

“خضر فرخ پی هماره سبز باد”

 

ساقيا جامت پر و پيمانه باد

بار وصلت عام و بی اندازه باد

خانه ی عشقت پر از عشّاق پير

مجلس بزمت پر از افسانه باد

يار من در گوشه ی ميخانه ها

بزم مهرت خرم و فرخنده باد

از صفای صوف دلهای خراب

خضر فرخ پی هماره سبز باد

ما ز يار خود به ياد آريم و ليك

محفل ياران ديگر هم پر و پيمانه باد

اين چه جمعی گشته يار و ياوران

يكدل و يك جان و صدها پيكران

قصه ی فرهاد و كيخسرو يكیست

دل چو در شيرين بود يكدل چنين

قطره ها چون در دل دريا شدند

يك نماند و دو نماند و آنهمه دريا شدند

 

“سيد مرتضی موسوی (مهراز)”

سبد خرید
پیمایش به بالا