عشق ناب

“عشق ناب”

 

ما در ره عشق ناب حق مانده ی وصلیم

با یاد وصالش همه دم مانده ی فصلیم

تقریر به مهرابه و در مایه هم اصلیم

تقدیر به هجران و به عشقش چو الستیم

در عمق کلامش طرب آسا به نواییم

در محفل انسش شهد پرواز بنوشیم

در جوش وجودش به تمنا بنشستیم

تقویم بشستیم و به دولت همه رستیم

ما از کف این دار پر از دام برستیم

ما سرخوش از آن محنت ایام برستیم

در دام ثنایش همه دیوانه و مستیم

در یاد رخش از کف دیوان همه رستیم

در بوی بهارش به نسیمی برهیدیم

جانی دگر آمد که تن و جان بدریدیم

جامی ز گل روی جمالش طلبیدیم

دریا به کف آمد متحیر بشکستیم

سلطان وجودی که به او عاشق و مستیم

فارغ ز دلیلی که به او زنده و هستیم

ما ذره ای از عمق وجودش به شهودیم

در تابش او قطره ای از ذوب وجودیم

                                                            “سید مرتضی موسوی (مهراز)”

سبد خرید
پیمایش به بالا