دوره ی آفلاین ستاره شناسی ایرانی

دانش ستاره شناسی به بررسی قرارگیری اجرام منظومه ی شمسی و تاثیرات آنها بر یکدیگر و تاثیرات مجموعه ی سیارات و خورشید بر زمین می پردازد. هر شخصی در هنگام تولد تحت تاثیر این شرایط و نحوه ی قرارگیری کواکب نسبت به زمین و نسبت به کواکب دیگر است. بنابراین می توان با مطالعه ی دقیق این شرایط، شخصیت، شغل، ویژگی ها، توانایی ها، روابط و نقاط عطف زندگی هر شخص را مورد بررسی قرار داد. در این دانش چند رویکرد یا شیوه وجود دارد که شیوه ی هندی، غربی، چینی، اسلامی (ایرانی) از میان آنها کاملا شناخته شده اند و می توان گفت جز تغییر اسامی، تقریبا با هم یکی هستند و هریک از دیگری نکاتی را در طول زمان گرفته اند و همپوشانی بسیار با هم دارند. اما شیوه ای که در مورد آن تا کنون نوشته نشده است و آموزشی ارائه نگردیده است.

شیوه ی ایرانی مبتنی بر جهان بینی سیمرغی و سپس زرتشتی به ستاره شناسی است که از رازورزان کهن ایرانی و زرتشت، جاماسب، و دیگر اساتید دوره های جدید مانند خواجه نصیرالدین طوسی، ابوریحان بیرونی، پورسینا، خیام نیشابوری و غیاث الدین جمشید کاشانی آغاز شده و به مرور تکمیل گشته تا به ما رسیده است. در این شیوه هم در بعد کلی در مورد دوره های بزرگ کیهانی سخن می گوید و هم در جزئیات در مورد افراد بر اساس ماه و روز زادروزشان شخصیت شناسی می نماید. انطباق این شیوه با فرهنگ ایرانی کهن و عمیق و باستانی، به کار بردن نام ها و اصطلاحات مانوس و منطبق بر ماه ها و روزها و فرهنگ ایرانی، ارتباط با باورهای فرهنگی ایرانی و معنویت و عرفان زرتشتی و سیمرغی، از ویژگی های این شیوه است. نکته ی دیگر در این ستاره شناسی، ارتباط افراد و زندگی آنها با ایزدان یا اساتید کیهانی و وجوه معنوی، مانتراهای ویژه ی افراد و ماه ها و روزهای مناسب برای هر فرد در امور مختلف می باشد. چگونگی زدودن بارهای منفی زندگی و پاکی و تطهیر روحی، ذهنی و جسمی با یاری گرفتن از ستاره شناسی، بخش دیگری از این آموزه هاست.

در این دوره ی آموزشی به طور کلی موارد زیر ارائه گردیده است:

 • ستاره شناسی و ستاره بینی
 • شیوه های ستاره شناسی
 • ستاره شناسی ایرانی
 • ستاره شناسی ایرانی-سیمرغی
 • ستاره شناسی ایرانی-زرتشتی
 • ستاره شناسی ایرانی در بندهش
 • مفاهیم و معانی کیهان
 • کیهان شناسی – زایچه ی کیهانی
 • اختر و اختران (صور فلکی و زودیاک)
 • سپهر – خردک (زوایا)
 • نشانه های خورشید
 • کمربند زودیاک (دایره البروج)
 • استوای آسمانی – نصف النهار
 • نحراف دایره البروج
 • گره ها و اعتدال ها
 • طالع جانبی و طالع اعتدالی
 • گوی – دوازدهان
 • دوازده نشان زودیاک
 • دوازده اختران
 • اضلاع سه گانه ی زودیاک
 • خانه ها
 • علامت زایش و طلوع
 • صورت های فلکی (دوازده دختران)
 • خانه های ماه – کواکب اصلی
 • اجرام آسمانی و جنبش آنها
 • تقدم – حرکت صعودی و نزولی سیارات
 • ستاره ی شمالی
 • اعتدال بهاری
 • حرکت وضعی
 • دوره ها و هزاره ها
 • هزاره ها
 • سده های زودیاکی
 • طالع جهانی، زایچه ی جهان
 • دوازده خانه ی بیرونی
 • پریشانی و جنبش اولیه
 • سرگذشت کیومرث
 • پیوندههای کواکب بزرگ آسمانی
 • مدارهای مشتری-زحل
 • پیوند بزرگ
 • سالنمای ایرانی-زرتشتی
 • پیوندهای مشتری و زحل
 • سال ها، ماه ها، زودیاک ها و سالنمای زرتشتی
 • مهرابه، زورخانه و ستاره شناسی
 • روز و شب در ستاره شناسی زرتشتی
 • طالع مرتبط با ماه ها و خانه های فلکی زایش
 • ویژگی های طالع مرتبط با روز زایش
 • کارما و تناسخ در نمودار زایش
 • رویکردهای دریافت نمودار زایش
 • تطبیق نمودار زایش هندی (ودیک) بر نمودار زایش ایرانی
 • رویکردهای تحلیل نمودار زایش
 • تحلیل یک نمودار نمونه

مدرس: دکتر سید مرتضی موسوی

طول دوره: 20 ساعت

هزینه: 20.000.000 ریال (دو میلیون تومان)

Scroll to Top