دوره ی آفلاین یی چینگ

یی چینگ (دانش دگرگونی ها) یکی از مشهورترین کتاب های معرفت و حکمت جهان است که بیانگر نگرش تائو از فرهنگ چین به آفرینش، زندگی و شخصیت انسانهاست. این کتاب در طول تاریخ توسط اساتیدی که اسطوره های فرهنگ و معرفت چین هستند نگارش یافته و گسترش یافته است تا به صورت امروزین به ما رسیده است. حتی روانشناسان نامداری چون کارل گوستاو یونگ نیز در تحلیل شخصیت و روان انسان به این منبع رجوع کرده اند. در دانش فنگ شوئی نیز از یی چینگ برای تعیین جهت مناسب و چیدمان مناسب افراد در محیط زندگی، خانه و محل کار بهره گرفته می شود.

هرچند امروزه بیشتر به یی چینگ به عنوان یک کتاب رازگشایی، رمزگشایی و گره گشایی و به عنوان یک طرف مشورت برای مقاطع مختلف زندگی و حل مسایل می نگرند دقیقا همان گونه که ایرانیان به اشعار حافظ شیرازی رجوع می کنند، اما دقیقا باز همانند اشعار حافظ، کتاب یی چینگ نیز بار معرفتی و دانشی بسیار زیادی دارد که متاسفانه این وجه مورد عنایت کافی قرار نگرفته است.

من در این دوره کوشش خواهم کرد به این مفاهیم فرهنگی، شخصیت شناسی، اساطیر، و همچنین جنبه ی تفأل و مشورت گیری از کتاب یی چینگ و روش صحیح آن، به علاوه تفسیر دقیق یکایک شصت و چهار گزینه ی ارائه شده ی یی چینگ بپردازم. قطعا پس از این آشنایی با یی چینگ، گذشته از این که یک همدم همواره حاضر و مشاور عالی در امور زندگی خواهید داشت، رویکردتان به هستی و روابط و افراد و اجتماع دچار تغییرات ژرف خواهد شد و نگاهی عمیقتر خواهید یافت.

سرفصل های دوره به صورت زیر است:

• معرفی کتاب یی چینگ

• جهان بینی یی چینگ

• تازیخچه یی چینگ

• گردونه (ماندالای) یی چینگ

• مفهوم خطوط در یی چینگ

• خطوط سه گانه و شش گانه

• روش مشورت خواهی (تفأل) از یی چینگ

• تفسیر هشت وجهی باگوا در یی چینگ

• هشت وجهی باگوا

• مربع لوشو

• تعیین جهت مناسب شخصی در هشت وجهی باگوا

• محاسبه ی عدد گوای شخصی

• شصت و چهار وجهی شش خطی یی چینگ

• تفسیر کلی شخصیت

• تفسیر دقیق خطوط و ترکیبات هریک از شصت و چهار وجه یی چینگ

مدرس: دکتر سید مرتضی موسوی

طول دوره: 20 ساعت

هزینه ی دوره: 20.000.000 ریال (دو میلیون تومان)

Scroll to Top