Book Vastu Shastra (Vedic Architecture)

کتاب کاملی در زمینه ی معماری ودایی یا معماری کهن آریایی که کماکان در هندوستان، چین، اروپا و آمریکا به عنوان یک رویکرد ویژه ی کیهانی به معماری، در حال گسترش و تکمیل و استفاده است. معماری ودایی، هر یک از اجرام منظومه ی خورشیدی را دارای روحی و شخصیتی می شناسد که البته در ستاره شناسی ودایی نیز بیان شده اند. سپس هر جهت جغرافیایی و عملکرد معماری را متناظر با یک سیاره یا ستاره معرفی می کند و نظام کاربری، پلان و چیدمان درست را برای چرخش مناسب انرژی زندگی بخش کیهانی در فضای ساخته شده تعیین می کند. این روش به تندرستی، شادمانی و موفقیت بیشتر در زندگی و جامعه ای موفق تر و شادتر و تندرست تر منتهی می شود. حتی این روش بر معنویت و تکامل معنوی و از جهت دیگر بر اقتصاد نیز تاثیرگذار است.

این معماری، در چین تحت عنوان فنگ شویی، با تغییراتی جزئی، مورد استفاده بوده است و در حال گسترش و تکمیل در جهان می باشد.

در این کتاب، سعی کرده ام ابتدا مبانی نظری و تئوری معماری ودایی را از کتاب های کهن آریایی بررسی کنم. سپس اصول و معیارها و تکنیک ها را ارائه کرده ام و پس از آن در هر عملکرد ساختمانی، به طور مجزا به ارائه ی راهکارهای واستو شاسترا پرداخته ام.

زبان این کتاب، انگلیسی می باشد.

Scroll to Top