کتاب شیوا سوترا (سخنان قصار خداوندگار، شیوا)

فهرست مطالب

صفحهمطلب
5پیشگفتار
8شیوا
11ویژگیهای شیوا
11چشم سوم
12گردنبند مار کبرا
13موهای پریشان
15هلال ماه
16گنگ مقدس
17طبل
18ویبوتی
18خاکستر
19پوست ببر
21پوست فیل و گوزن
22رودراکشا
23عصای سه شاخه
24گلوی آبی
25گاو نر
26شیواپرستی
27داستان شیوا
27زن و مرد
32پرندگان و حیوانات
37گیاهان و درختها
40 مرگ و زندگی دوباره
43سر پنجم براهما
48 تئوری یوگا
52 تمرین یوگا
55 كناره گیری
58شیوا سوترا
59بیداری اول: آگاهی کیهانی
64بیداری دوم: بروز نامنتظره ی دانش درونی
67بیداری سوم: تحوّل (توسعه ی) فردی
76منابع
78کتاب های دیگری از نویسنده
Scroll to Top