کتاب اصول دموکراسی

هرچند امروزه “دموکراسی” واژه ای رايج است، در تعريف آن می توان چالش بسیار یافت. در این کتاب، سعی کرده ام پس از ارائه ی یک نمای کلی از دموکراسی، مفاهیم و عناصر بنیادین جوامع و حکومت های دموکراتیک را به شکلی چکیده و ساده بیان نمایم. هر يک از بخش ها شامل نظرات اکثر تئوریسین های جوامع دموکراتیک هستند که اکنون به عنوان جوامعی پویا در روند شکوفایی مستمر هستند. اگرچه گمان می رود که دموکراسی، بحثی رایج در دنیای امروز است و بسیار از جوامع، آن را به شکل های گوناگون و متنوع، به عنوان نظام حکومتی، اجرا می کنند اما این تنها یک ظاهر و صورت توخالی در اکثر این جوامع مدعی دموکراسی می باشد. بنابراین برای روشن شدن مفاهیم حقیقی و واقعی دموکراسی، نیاز بسیار جدی حس کردم تا در یک متن شفاف و روان و بدون زیاده گویی های معمول کتاب ها و نوشته های سیاسی و فلسفی، به بیان اصول دموکراسی، بپردازم.

فهرست

عنوانصفحه
درباره ی نویسندهت
فهرستج
پیشگفتار1
دموکراسی چیست؟2
حکومت اکثریت و حفظ حقوق اقلیت5
ارتباطات مدنی – نظامی7
احزاب و گروه های سیاسی10
مسئولیت های شهروندان14
رسانه های آزاد18
فدرالیسم22
حاکمیت قانون25
حقوق بشر28
نهاد اجرایی32
نهاد قانوگذاری36
نهاد دادگستری مستقل40
مشروطیت46
آزادی بیان50
پاسخگویی دولت53
انتخابات آزاد و عادلانه57
آزادی عقیده و مذهب61
حقوق بانوان65
حکومت برخاسته از ائتلاف و سازش71
نقش سازمان های غیردولتی74
تحصیلات و مردمسالاری78
سخن پایانی – وضعیت کنونی82
کتاب های دیگر نویسنده87
Scroll to Top