کتاب “کندالینی یوگا (دانش رهاسازی انرژی درونی و متعادل کردن چاکراها)”

این کتاب، نوشته ای دقیق و علمی و کامل در باب کندالینی و هفت چاکرا و راهکارهای گوناگون رهاسازی کندالینی و گشودن و متعادل کردن چاکراها یا چرخه های انرژی در انسان می باشد.
کتاب حاضر حاصل سال ها آموختن در ورزش کونگ فو و سپس یوگا و دانش های دیگر هند و ایران باستان است که به شکلی موجز و بسیار گزیده و دقیق، به دور از زوایدی که بیان آنها لزومی ندارد به رهنوردان گرامی ارائه گردیده است و آرزو می کنم که مفید برای رهپویان معرفت و دانش حقیقی باشد.
تمریناتی که در این کتاب ارائه شده اند را می توان در برخی بخش ها مانند حالت های یوگا و مودراها و جملات تاکیدی و بخشی از تغذیه ی رنگی همراه هم انجام داد و به فرض هر چاکرا را در یکی از هفت روز هفته مد نظر قرار داد. اما بخشی از تمرینات مانند استفاده از رنگ ها در مبلمان یا محیط زندگی را نمی توان مدام تغییر داد و باید بررسی کنید که در کدام چاکرا دارای مشکلات بیشتری هستید و بر آن تمرکز کنید. پس از احساس این که مشکلات گشودگی و متعادل نبودن در آن چاکرا رفع شد به سراغ چاکرای بعدی بروید.
ترجیح این است که از چاکرای یکم یعنی ریشه تمرینات را آغاز کنید و بعد به چاکرای دوم و همین طور الی آخر تا چاکرای تاج. نکته ی مهم این است که در این مسیر از هرگونه عجله و دلواپسی در باب زمان باید پرهیز کرد و با شکیبایی و حوصله به تمرینات ادامه داد تا نتیجه ی پاکی در هر چاکرا را از درون حس نمود.

فهرست:

عنوان موضوعشماره ی صفحه
پیشگفتار1
بخش اول کندالینی چیست؟4
کندالینی، انرژی درونی5
  
بخش دوم هفت کالبد انسان7
هفت کالبد، هفت چاکرا8
  
بخش سوم چاکرا12
چاکرا چیست؟13
هفت چاکرا14
بیدار کردن چاکراها17
  
بخش چهارم چاکرای ریشه یا مولادارا (سرخ)21
مشخصات چاکرای ریشه22
تاثیرات بسته بودن و متعادل نبودن چاکرای ریشه25
گشودن و متعادل کردن چاکرای ریشه (سرخ)27
اجرای حالت درخت (وریکشاسانا) از یوگا27
اجرای تمرینات حرکتی و مودرای چاکرای ریشه28
بهره گیری از تصور ذهنی گل سرخ32
بهره گیری از ماندالای چاکرای ریشه33
تکرار جمله ی تاکیدی چاکرای ریشه34
تغذیه ی رنگی چاکرای ریشه34
  
بخش پنجم چاکرای خاجی یا سوادیشتانا (نارنجی)36
مشخصات چاکرای خاجی37
تاثیرات بسته بودن و متعادل نبودن چاکرای خاجی41
گشودن و متعادل کردن چاکرای خاجی (نارنجی)42
اجرای حالت الهه (دویاسانا) از یوگا42
اجرای  مودرای چاکرای خاجی43
بهره گیری از ماندالای چاکرای خاجی46
تکرار جمله ی تاکیدی چاکرای خاجی47
تغذیه ی رنگی چاکرای خاجی47
  
بخش ششم چاکرای شبکه ی خورشیدی یا مانیپورا (زرد)49
مشخصات چاکرای شبکه ی خورشیدی50
تاثیرات بسته بودن و متعادل نبودن چاکرای شبکه ی خورشیدی54
گشودن و متعادل کردن چاکرای شبکه ی خورشیدی (زرد)55
اجرای حالت قایق (ناواسانا) از یوگا55
اجرای  مودرای چاکرای شبکه ی خورشیدی56
بهره گیری از ماندالای چاکرای شبکه ی خورشیدی59
تکرار جمله ی تاکیدی چاکرای شبکه ی خورشیدی60
تغذیه ی رنگی چاکرای شبکه ی خورشیدی60
  
بخش هفتم چاکرای قلب یا آناهاتا (سبز)62
مشخصات چاکرای قلب63
تاثیرات ت بسته بودن و متعادل نبودن چاکرای قلب67
گشودن و متعادل کردن چاکرای قلب (سبز)69
اجرای حالت شتر (اوستراسانا) از یوگا69
اجرای  مودرای چاکرای قلب70
بهره گیری از ماندالای چاکرای قلب73
تکرار جمله ی تاکیدی چاکرای قلب74
تغذیه ی رنگی چاکرای قلب74
  
بخش هشتم چاکرای گلو یا ویشوددا (آبی روشن)76
مشخصات چاکرای گلو77
تاثیرات بسته بودن و متعادل نبودن چاکرای گلو83
گشودن و متعادل کردن چاکرای گلو (آبی روشن)85
اجرای حالت ایستاده بر شانه ها (سالامبا ساروانگاسانا) از یوگا85
اجرای  مودرای چاکرای گلو86
بهره گیری از ماندالای چاکرای گلو89
تکرار جمله ی تاکیدی چاکرای گلو90
تغذیه ی رنگی چاکرای گلو90
  
بخش نهم چاکرای چشم سوم یا آجنا (نیلی)92
مشخصات چاکرای چشم سوم93
تاثیرات بسته بودن و متعادل نبودن چاکرای چشم سوم97
گشودن و متعادل کردن چاکرای چشم سوم (نیلی)101
اجرای حالت آسان (سوکاسانا) از یوگا101
اجرای  مودرای چاکرای چشم سوم102
بهره گیری از ماندالای چاکرای چشم سوم105
تکرار جمله ی تاکیدی چاکرای چشم سوم106
تغذیه ی رنگی چاکرای چشم سوم106
  
بخش دهم چاکرای تاج یا ساهاسرارا (بنفش)108
مشخصات چاکرای تاج109
تاثیرات بسته بودن و متعادل نبودن چاکرای تاج115
گشودن و متعادل کردن چاکرای تاج (بنفش)116
اجرای حالت مرده (شاواسانا) از یوگا116
اجرای  مودرای چاکرای تاج117
بهره گیری از ماندالای چاکرای تاج119
تکرار جمله ی تاکیدی چاکرای تاج120
تغذیه ی رنگی چاکرای تاج120
  
منابع122
منابع فارسی122
منابع انگلیسی122
کتاب های دیگری از نویسنده126

لینک خرید خارج از ایران:

https://draft2digital.com/book/1012958

Scroll to Top