کتاب معماری برای تندرستی و شادزیستی همگان

جناب ماهاريشی ماهش يوگی، كسی كه بيش از چهل سال پيش مراقبه ی متعالی را به جهان معرفی كردند و دروازه های روشن بينی را به روی ميليونها انسان گشودند، اكنون دانش كاملی را برای طراحی و ساخت ساختمانها ارائه می دهند كه از تندرستی و شادزيستی همگان حمايت می نمايد – آفرينش مسكن آرمانی در هم آهنگی با قانون طبيعی.

Scroll to Top