کتاب “تحلیل یی چینگ، کتاب دانش سرنوشت ها و دگرگونی ها”

یی چینگ، کتاب دانش سرنوشت ها و دگرگونی ها یکی از مشهورترین کتاب های معرفت و حکمت جهان است که بیانگر نگرش تائو از فرهنگ چین به آفرینش، زندگی و شخصیت انسانها می باشد. این کتاب در طول تاریخ توسط اساتیدی که اسطوره های فرهنگ و معرفت چین هستند نگارش یافته و گسترش یافته است تا به صورت امروزین به ما رسیده است. حتی روانشناس نامداری چون کارل گوستاو یونگ نیز در تحلیل شخصیت و روان انسان به این منبع رجوع کرده است. در دانش فنگ شوئی، دانش معماری بر پایه ی اندیشه ی تائو نیز از یی چینگ برای تعیین جهات مناسب جغرافیایی و چیدمان مناسب افراد در محیط زندگی، خانه و محل کار بهره گرفته می شود.

هرچند امروزه بیشتر به یی چینگ دقیقا همان گونه که ایرانیان به اشعار حافظ شیرازی رجوع می کنند، به عنوان یک کتاب رازگشایی، رمزگشایی و گره گشایی و به عنوان یک طرف مشورت برای مقاطع مختلف زندگی و حل مسایل می نگرند،اما دقیقا باز همانند اشعار حافظ، کتاب یی چینگ نیز بار معرفتی و فرهنگی بسیار زیادی دارد که متاسفانه این وجه مورد عنایت کافی قرار نگرفته است.

کتاب حاضر، ابتدا به عنوان متن در دوره ی آموزشی آنلاین تحلیل یی چینگ به شرکت کنندگان آن دوره ارائه گردید و سپس با اصلاح و تکمیل به صورت کتابی که مشاهده می کنید منتشر گردیده است.

من در این کتاب کوشش کرده ام به مفاهیم فرهنگی، شخصیت شناسی، اساطیر، و همچنین جنبه ی تفأل و مشورت گیری از کتاب یی چینگ و روش صحیح آن، به علاوه ی تفسیر دقیق یکایک شصت و چهار گزینه ی ارائه شده ی یی چینگ بپردازم. قطعا پس از این آشنایی با یی چینگ، گذشته از این که یک همدم همواره حاضر و مشاور عالی در امور زندگی خواهید داشت، رویکردتان به هستی و روابط و افراد و اجتماع دچار تغییرات ژرف خواهد شد و نگاهی عمیقتر خواهید یافت.

سید مرتضی موسوی

استانبول، ترکیه

Scroll to Top