کتاب رازهای آوردن صلح بر روی زمین

این کتاب نوشته ی سوامی کریاناندا (جی دونالد والترز) با ترجمه ی ماه نوش سادات موسوی می باشد.

شامل 30 تمرین برای 30 روز ماه برای هدایت و پاکسازی ذهن به سوی صلح و آرامش می باشد.

فهرست مطالب

عنوانصفحه
روز اول: آرام کردن احساسات3
روز دوم: پرتوهای صلح4
روز سوم: رایحه ی صلح5
روز چهارم: آرامش درونی6
روز پنجم: مرکز قلب7
روز ششم: پل روشنایی8
روز هفتم: فکر کردن به صلح9
روز هشتم: صدایتان10
روز نهم: هم آهنگی11
روز دهم: بی نهایت است12
روز یازدهم: پایدار می کند13
روز دوازدهم: توافق14
روز سیزدهم: اصول شریف15
روز چهاردهم: حقیقت16
روز پانزدهم: عشق17
روز شانزدهم: مهربانی18
روز هفدهم: بخشش19
روز هیجدهم: بی ادعایی20
روز نوزدهم: در آرامش زندگی کنید21
روز بیستم: سرزمین های بهشتی22
روز بیست و یکم: گشایش های درونی23
روز بیست و دوم: الهام بخشی صلح24
روز بیست و سوم: آرامش در قلبتان25
روز بیست و چهارم: آفرینش صلح26
روز بیست و پنجم: این لحظه27
روز بیست و ششم: افکار خوب28
روز بیست و هفتم: صلح و آزادی29
روز بیست و هشتم: قانون الهی30
روز بیست و نهم: معنا31
روز سی ام: روزانه دعا کنید32
Scroll to Top