مقاله “روش ایجاد نمودار زایش بر پایه ی ستاره شناسی ایرانی با استفاده از نمودار زایش ستاره شناسی ودایی”

ستاره شناسی ایرانی، مادر ستاره شناسی جهان است اما به دلیل گسست جامعه ی ایرانی از گذشته ی علمی خود، توسعه ی این دانش و ایجاد ابزار برای آن مسکوت مانده است. از جمله ی این ابزار مهم زایچه یا نمودار زایش است. در این نوشتار، ایجاد زایچه ی مبتنی بر ستاره شناسی ایرانی با استفاده از زایچه ی ستاره شناسی ودایی (هندی) در دو رویکرد نمودار بر پایه ی زمان دقیق زایش و نمودار بر پایه ی روز زایش، ارائه گردیده است.