برای زن، برای زندگی، برای آزادی

«برای زن، برای زندگی، برای آزادی»

در قصه ها ی پوشالین معنویتمان

نبود جز افسون برابری و برادری و رفاه

در آنچه شد نیست جز

شقاوت و نابرابری و بی عدالتی

ظلم و تجاوز و کشتار و جنایت

معنویت عصر ما تلبیس ابلیس است

خدایی وارونه، معنایی باژگونه

اهریمن بر تخت و اهورا شبگرد هر کوچه

خدای رودها و دریاهای خشکیده

خدای شهرهای تشنه و غبار گرفته

خدای جنگل های برباد رفته

خدای کودکان کار گرسنه

خدای گورخواب و زباله گرد بی خانه

خدابانویی با سر و روی در هم شکسته

به جرم زن بودن، به جرم زیبایی، به جرم حق خواهی

اما، اما …

به جوانان شجاع ایران سوگند

به انسانیت و رفاقت ایرانی سوگند

به فرهنگ ایرانی، فرهنگ صلح و‌ دوستی

به خدای ایران، خدای آتش و مهر، سوگند

دوباره بهشت ایران را می سازیم

و آن گاه

جهان جای بهتریست

برای زن، برای زندگی، برای آزادی

«مهراز»

11:30 AMسبد خرید
پیمایش به بالا